Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Ouders hebben een belangrijke stem in de medezeggenschapsraad (MR). De MR is het officiële overlegorgaan waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar met de directeur. De MR is bevoegd om alle zaken betreffende de school te bespreken, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan de directie. Denk aan de vakantieregelingen, de inzet van het personeel, de sollicitatieprocedure, de groepsverdeling, het activiteitenplan. De agenda en notulen van de MR liggen ter inzage in de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en door belangstellenden te bezoeken. Alle ouders en verzorgers van de op de school ingeschreven kinderen zijn stemgerechtigd wat betreft de oudergeleding van de MR.

De leden namens de ouders zijn: 
Amal Bergman ( voorzitter) 
Stefan van der Maas
Yvette Koelen

 

De leden namens de leerkrachten zijn:
Michiel Gude 
Mariel Vermeulen
Sorayda Hoondert