Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Lees meer op de website van Albero Scholen.

  De kinderen krijgen  op maandag t/m vrijdag onderwijs van 8.24 uur tot 14.00 uur.

  Let op; de kinderen van groep 1 en 2 zijn op vrijdag vrij.

 • Schoolvakanties

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Studiedagen

  De studiedagen op De Vliete ziet u hieronder, de kinderen zijn deze dagen vrij:
  20-11-2023

  02-04-2024 (Alberodag)

  28-06-2024

  05-07-2024

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids van het schooljaar 2023-2024 wilt lezen! Deze schoolgids is onderdeel van Vensters, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  We starten deze schoolgids met een duidelijke missie en visie die we samen hebben geformuleerd. We hebben ambities en heldere doelen voor de toekomst! In deze schoolgids besteden we verder aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

   

  Schoolgids 2023-2024

Nieuwsbrieven schooljaar 2023-2024

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Wat doet de MR?

  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op De Vliete gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • Amal Bergman (oudergeleding- voorzitter)
  • Leonie Barendse (oudergeleding)
  • Michiel Gude (personeelsgeleding)
  • Sorayda Hoondert (personeelsgeleding)
  • Mariel Vermeulen (personeelsgeleding)
  • Willemijn Mondeel (directeur: is adviserend lid van de MR)

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer vijf keer per jaar ‘s middags op school plaats.

   

   

   

 • Ouderraad

  De ouderraad

  De ouderraad, beter bekend als de OR, zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke en creatieve activiteiten worden georganiseerd voor de kinderen in samenwerking met het schoolteam.

  In de ouderraad nieuwsbrief van ‘De Vliete’ informeren wij u regelmatig over wat wij allemaal doen.

  Ouderbijdrage

  Door de ouderbijdrage kunnen wij activiteiten –en nog veel meer– organiseren voor de kinderen.

  Leden van de Ouderraad

  We hebben een actieve en enthousiaste groep ouders in de ouderraad, bestaande uit:

  • Barbara (moeder van Rosalie, penningmeester)
  • Evelien (moeder van Jelte en Pepijn)
  • Gabriëlle (moeder van Mackenzie)
  • Janine (moeder van Levi)
  • Jessica (moeder van Julia)
  • Leonie (moeder van Linde)
  • juf Nancy (aanwezig namens het schoolteam)
  • Priscilla (moeder van Tim en Roy, voorzitter)
  • Sigrid (moeder van Viënna en Veerle)
 • Leerlingenraad

  Ook de stem van de kinderen vinden wij belangrijk als we beslissingen maken voor ons onderwijs. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig met de kinderen te praten. Te horen hoe zij tegen dingen aankijken en samen met hen bepalen wat we belangrijk vinden voor de school.

  De leerlingenraad vertegenwoordigd de kinderen van de school. Van elke bovenbouw groep mag er één leerling zitting nemen in de leerlingenraad. Deze leerlingen worden gekozen door hun klasgenoten.

   

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

  In het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage €22,50 per leerling.

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen