Ondersteuning van leerlingen

Intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) coördineert de ondersteuning aan en begeleiding van kinderen op school, daarnaast coacht, ondersteunt en begeleidt de IB-er de leerkrachten op didactisch- en pedagogisch gebied. 
De IB-er legt groepsbezoeken af, waarna de gegeven les met de leerkracht wordt doorgenomen. Ook bespreekt de IB-er samen met de leerkracht welke doelen in het groepsplan opgenomen worden om de begeleiding aan de kinderen te optimaliseren. Dat kan zowel op groepsniveau als op individueel niveau. De IB-er coördineert, monitort en evalueert deze plannen samen met de leerkrachten. 

 

Zorgverbreding

Onder zorgverbreding verstaan we het geheel van maatregelen en activiteiten op school om een zo goed mogelijke ondersteuning te garanderen voor die kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Op groepsniveau geeft de eigen groepsleerkracht speciale begeleiding. Dit wordt gedaan in overleg met de intern begeleider. Wanneer er meer ondersteuning nodig is kunnen we een beroep doen op de schoolbegeleidingsdienst van het RPCZ of op het samenwerkingsverband Kind op 1.

 

Ondersteuning van leerlingen

Wij zijn  erop gericht om zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te bieden in hun vertrouwde omgeving. Daarbij streven we naar onderwijs dat zoveel mogelijk  aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. In het kader van Passend Onderwijs heeft de school de plicht om aan elk kind een passende ondersteuning van onderwijs en zorg aan te bieden. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning we kunnen bieden. 

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband ( Kind op 1) Extra ondersteuning op school.
Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband (Kind op 1) in te zetten om uw kind goed te begeleiden op school. Er wordt dan samenwerking gezocht met het samenwerkingsverband ( Kind op 1). We kijken eerst wat we zelf kunnen doen om uw kind te helpen en maken hierover afspraken. Lukt het niet binnen de basisondersteuning of de extra ondersteuning die de school zelf kan bieden dan vragen we het samenwerkingsverband, kind op 1 om hulp.http://www.swvkindop1.nl

 

Verwijsindex Regio Zeeland

De Vliete is net als alle andere Albero scholen aangesloten op de verwijsindex. 
Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Via de verwijsindex maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar. Als school vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen. 
Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra (zorg)ondersteuning aanbieden in de verwijsindex kenbaar maken. De verwijsindex is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op de verwijsindex én hun betrokkenheid op de leerling in de verwijsindex kenbaar hebben gemaakt. Het systeem van de verwijsindex is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de verwijsindex staat alleen de organisatie naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. De verwijsindex kent geen enkele inhoud. 
Voor vragen over de verwijsindex kunt u de website www.verwijsindexzeeland.nl raadplegen.

Rookvrije school

Algemeen
Albero heeft rookvrije scholen. Dit betekent dat roken in de schoolgebouwen en op het schoolplein niet is toegestaan. 

Op de scholen
Het is voor leerlingen verboden om te roken en om alcohol te nuttigen op school. In de schoolgebouwen en op de schoolpleinen is roken verboden. Voor volwassenen geldt dat roken verboden is in aanwezigheid van leerlingen. Wanneer men toch wil roken, zal dit op een plek dienen te gebeuren, waar leerlingen dit niet kunnen zien en die buiten de rookvrije ruimte valt.