Zorg

Intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) coördineert de ondersteuning aan en begeleiding van kinderen op school, daarnaast coacht, ondersteunt en begeleidt de IB-er de leerkrachten op didactisch- en pedagogisch gebied. 
De IB-er legt groepsbezoeken af, waarna de gegeven les met de leerkracht wordt doorgenomen. Ook bespreekt de IB-er samen met de leerkracht welke doelen in het groepsplan opgenomen worden om de begeleiding aan de kinderen te optimaliseren. Dat kan zowel op groepsniveau als op individueel niveau. De IB-er coördineert, monitort en evalueert deze plannen samen met de leerkrachten. 

 


Zorgverbreding

Onder zorgverbreding verstaan we het geheel van maatregelen en activiteiten op school om een zo goed mogelijke ondersteuning te garanderen voor die kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Op groepsniveau geeft de eigen groepsleerkracht speciale begeleiding. Dit wordt gedaan in overleg met de intern begeleider. Wanneer er meer ondersteuning nodig is kunnen we een beroep doen op de schoolbegeleidingsdienst van het RPCZ of op het samenwerkingsverband Kind op 1.