Zorg

Intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) coördineert de ondersteuning aan en begeleiding van kinderen op school, daarnaast coacht, ondersteunt en begeleidt de IB-er de leerkrachten op didactisch- en pedagogisch gebied. 
De IB-er legt groepsbezoeken af, waarna de gegeven les met de leerkracht wordt doorgenomen. Ook bespreekt de IB-er samen met de leerkracht welke doelen in het groepsplan opgenomen worden om de begeleiding aan de kinderen te optimaliseren. Dat kan zowel op groepsniveau als op individueel niveau. De IB-er coördineert, monitort en evalueert deze plannen samen met de leerkrachten. 

 

Zorgverbreding

Onder zorgverbreding verstaan we het geheel van maatregelen en activiteiten op school om een zo goed mogelijke ondersteuning te garanderen voor die kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Op groepsniveau geeft de eigen groepsleerkracht speciale begeleiding. Dit wordt gedaan in overleg met de intern begeleider. Wanneer er meer ondersteuning nodig is kunnen we een beroep doen op de schoolbegeleidingsdienst van het RPCZ of op het samenwerkingsverband Kind op 1.

 

Ondersteuning van leerlingen

Wij zijn  erop gericht om zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te bieden in hun vertrouwde omgeving. Daarbij streven we naar onderwijs dat zoveel mogelijk  aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. In het kader van Passend Onderwijs heeft de school de plicht om aan elk kind een passende ondersteuning van onderwijs en zorg aan te bieden. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning we kunnen bieden. 

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband ( Kind op 1) Extra ondersteuning op school.
Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband (Kind op 1) in te zetten om uw kind goed te begeleiden op school. Er wordt dan samenwerking gezocht met het samenwerkingsverband ( Kind op 1). We kijken eerst wat we zelf kunnen doen om uw kind te helpen en maken hierover afspraken. Lukt het niet binnen de basisondersteuning of de extra ondersteuning die de school zelf kan bieden dan vragen we het samenwerkingsverband, kind op 1 om hulp.http://www.swvkindop1.nl